تماس با ما

اطلاعات تماس و آدرس شهرداری بندر کوهستک


07642370605

آدرس شهرداری:کوهستک-بلوار ورودی
داخلی 101: واحد اداری
داخلی 102: شهردار
داخلی 103: واحد مالی
داخلی 104: فنی و شهرسازی
داخلی 105: واحد خدمات شهری
داخلی 106: واحد کارپردازی
داخلی 107: حراست

07642370244


shahrdarikuhestak@gmail.com

پذیرای هرگونه انتقاد و پیشنهاد شما همشریان هستیم