بندر کوهستک و جاذبه‌های گردشگری

بندر ﮐﻮﻫﺴﺘﮏ در استان هرمزگان از ﺗﻮﺍﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ سیریک، ﺩﺭ 35 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﯼ ﺟﻨﻮﺏ ﻣﯿﻨﺎﺏ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. بندر ﮐﻮﻫﺴﺘﮏ ﺍﺯ ﺷﺮﻕ ﺑﻪ ﺗﭙﻪ ﮐﻼﺕ ﻭ ﺍﺯ ﺷﻤﺎﻝ ﺑﻪ ﺗﭙﻪ ﮐﻮﻩ ﺳﯿﺎﻩ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺍﯾﻦ بندر، ﺩﺭ ﮐﺮﺍﻧﻪ دریای مکران (دریای عمان) ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

بندرﮐﻮﻫﺴﺘﮏ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﺩﺭﯾﺎ ﺣﺪﻭﺩ 10 ﻣﺘﺮ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﯼ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ، ﮔﺮﻡ ﻭ ﻣﺮﻃﻮﺏ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ، ﻣﺮﻃﻮﺏ ﻭ ﻣﻌﺘﺪﻝ ﺍﺳﺖ. ﻗﺪﻣﺖ ﮐﻮﻫﺴﺘﮏ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﺯﻧﺪﯾﻪ ﻭ ﻗﺎﺟﺎﺭﯾﻪ ﻣﯽﺭﺳﺪ. ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﮏ ﻭ ﮔﻮﺭﺳﺘﺎﻥ ﻗﺪﯾﻤﯽ، ﺍﺯ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺗﺎﺭﯾﺨﭽﻪ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺮﺩﻡ ﮐﻮﻫﺴﺘﮏ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥﻫﺎﯼ ﺑﻠﻮﭼﯽ ﻭ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺑﺎ ﮔﻮﯾش ﺑﻨﺪﺭﯼ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨد.

همجواری این شهر با دریا امکان ماهیگیری و دریانوردی را فراهم آورده است و همچنان در این شهر نخلستان های انبوه و گسترده ای وجود دارد.

کوهستک در ساحل مکران ( دریای عمان) استقرار یافته است و بافت مسکونی متراکمی دارد. مصالح به کار رفته در ساخت خانه های قدیمی از مصالح بومی خشت و گل و آهک و برگ و تنه‌ی درختان خرما می‌باشد و در ساخت خانه های جدید از مصالح ساختمانی جدید استفاده می‌شود.

ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺳﻢ های ﻭﯾﮋﻩ کوهستک ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﺮﻭﺳﯽﻫﺎﯼ ﺳﻨﺘﯽ، ﺧﺘﻨﻪ ﺳﻮﺭﺍﻥ، ﺩﻋﺎﯼ ﺑﺎﺭﺍﻥ، ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ.

ﻫﻤﺠﻮﺍﺭﯼ ﺑﺎ ﺩﺭﯾﺎ، ﺳﺒﺐ ﻧﻐﻤﻪ ﺳﺮﺍﯾﯽﻫﺎﯼ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﻭﺻﻒ ﺩﺭﯾﺎﻧﻮﺭﺩﺍﻥ ﻭ ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﻼﺵ ﺁﻧﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻟﯿﻠﺮﻭﻻﺭﻭ، ﻟﻮﺗﯽ، ﺷﺮﻭﻧﺪ، ﺯﻫﯿﺮﯼ ﻭ ﻧﺎﺯﻧﯿﮏ، ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﺎﺯﻫﺎ ﻭ ﻣﻠﻮﺩﯼﻫﺎﯼ ﺭﺍﯾﺞ ﺩﺭ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﻮﻫﺴﺘﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺎﺯﯼﻫﺎﯼ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻮﻫﺴﺘﮏ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﺗﻮﭘﺎ، ﺩﺭﺍ، ﺭﻣﺎﺯﺍ، ﯾﮏ ﻗﻞ ﺩﻭﻗﻞ، ﺩﺍﺭﮐﻠﮑﺎ، ﺁﺯﺍﺩﺍ، ﮐﺎﻣﭙﻮﺕ، ﺍﻧﺘﻼ، ﮐﻔﻠﯿﺘﺎ ﻭ ﺗﯿﻠﻤﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ و همچنین جوانان و نوجوان این شهر علاقه زیادی به بازی فوتبال دارند و از تیم های قدیمی این شهر تیم صدف و تیم طوفان می باشند.

ﺍﻧﺒﻪ، ﻟﯿﻤﻮ،گارم زنگی،هوتک، ﻣﯿﮕﻮ، ﻣﺎﻫﯽ، ﻧﺎﻥ ﻭ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽﻫﺎ و حلوا های ﻣﺤﻠﯽ ، ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮﻏﺎتی های ﮐﻮﻫﺴﺘﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽﺁﯾﻨد.

صنایع دستی کوهستک عبارتند از: ﮔﺮﮔﻮﺭ ﺑﺎﻓﯽ، ﺯﺭﯼ ﺑﺎﻓﯽ، ﺳﻮﺯﻥ دوزی، ﺷﮏ ﺑﺎﻓﯽ، ﺧﻮﺱ ﺩﻭﺯﯼ، ﺑﺮﻗﻊ ﺩﻭﺯﯼ ﻭ ﺻﺪﻑﻫﺎﯼ ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ و...

 
 

بیشتر زنان و دختران از روبنده و برقع استفاده می کنند و از لباس های بندری و بلوچی استفاده می کنند و مردان نیز ترکیبی از لباس های بندری، بلوچی ،هندی و عربی استفاده می کنند.

از غذا های خوش طعم و بی نظیر کوهستک می توان به ﻗﻠﯿﻪ ﻣﺎﻫﯽ، ﻫﻮﺍﺭﯼ، ﮐﭙﺎﺗﯽ، ﺧﻮﺭﺷﺖ ﻣﻠﻤﻮﮎ، ﻣﺎﻫﯽ ﮐﺒﺎﺏ، ﺑﺎﻻﺗﺎﺑﻪ، ﺧﺮﻣﺎ ﻭ ﺭﻭﻏﻦ، ﭼﻨﮕﺎﻝ، ﺣﻠﻮﺍ ﺩﺍﺭﯼ، ﺑﺮﯾﺠﯽ، ﭼﯿﺎﺗﯽ نان و روغن و هواری ماهی سوری اشاره کرد.

از درختانی که در کوهستک و اطراف آن یافت میشود میتوان به کهور،کرت،کنار،کرگ(استبرق) ،نخل،لور،گز،توچ و ... می توان اشاره کرد.

برخی از مهم ترین جاذبه های گردشگری کوهستک عبارتند از:

  • قلعه کوهستک ﮐﻪ ﺍﺯ ﻗﻠﻌﻪﻫﺎﯼ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻗﺎﺟﺎﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﺭﯾﺎﺑﺎﻧﯽ، ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ از این قلعه بقایای اندکی بر جای مانده است
  • آرامگاه علی جلال نیکخواه که از مشاهیر است و در گورستان قدیمی مدفون است.
  • ساختمان قدیمی گمرک که یکی از آثار دیدنی و تاریخی این شهر است معماری جالب توجهی دارد و به دوره قاجاری منسوب است و همچنین در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.
  • ساحل زیبای ماسه ای که یکی از زیبا ترین ساحل های ایران میباشد.
  • تپه های ماسه ای بسیار زیبا که در شمال این شهر قرار دارند.
  • پیست اتومبیل رانی و موتور سواری که در ساحل شمالی و جنوبی این شهر وجود دارد.
  • موج شکن بندر کوهستک که در آن انواع لنج و قایق وجود دارد.
  • بند کولو که در فصل زمستان و بهار از مناطق بکر و دیدنی میباشد.